Tea smoked egg (Taken with Instagram)

Tea smoked egg (Taken with Instagram)