Tea smoked egg  (Taken with  Instagram )

Tea smoked egg (Taken with Instagram)